Algemene voorwaarden

OMNICARD BV STANDAARD ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GOEDEREN

1. Toepassing van algemene voorwaarden

1.1 De verkoper zal verkopen en de koper zal de goederen kopen in overeenstemming met elke offerte of aanbieding van de verkoper die wordt aanvaard door de koper, of elke order van de koper die wordt aanvaard door de verkoper; en

1.2 Deze voorwaarden zijn van de overeenkomst met uitsluiting van alle andere voorwaarden en voorwaarden waaronder een dergelijke offerte wordt aanvaard of beweerde door de verkoper of een dergelijke order wordt gemaakt of beweerde te worden aanvaard regeren te worden gemaakt, door de Koper .

2. Interpretatie

2.1 In deze Algemene voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist: “Werkdag" betekent elke andere dag dan een zaterdag, zondag of feestdag; "Koper" betekent de persoon die een offerte of aanbod van de Verkoper aanvaardt voor de verkoop van de Goederen of wiens bestelling voor de Goederen door de Verkoper wordt geaccepteerd; "Contract" betekent het contract voor de aankoop en verkoop van de Goederen dat deze Algemene Voorwaarden zal bevatten en onderhevig zal zijn aan deze Voorwaarden . "Contract prijs" betekent dat de in de Overeenkomst vermelde prijs betaalbaar is voor de Goederen; "Bezorgdatum" betekent de datum waarop de Goederen moeten worden geleverd zoals bepaald in de bestelling van de Koper en aanvaard door de Verkoper, zoals blijkt uit het Contract; "Goederen" betekent de goederen (met inbegrip van de eventuele aflevering van de goederen of onderdelen daarvan) die de Verkoper moet leveren in overeenstemming met het Contract; "Maand" betekent een kalendermaand; en "Verkoper" betekent OmniCard BV, een bedrijf geregistreerd in Nederland onder KvK nummer en omvat alle werknemers en agenten van OmniCard BV

2.2 Tenzij de context anders vereist, verwijst elke verwijzing in deze Algemene voorwaarden naar: 2.2.1 "Schrijven", en elke verwante expressie, omvat een verwijzing naar elke communicatie die wordt bewerkstelligd door elektronische of facsimile overdracht of soortgelijke middelen; 2.2.2 een statuut of een bepaling van een wet is een verwijzing naar dat statuut of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld op het relevante tijdstip; 2.2.3 "Deze Algemene Voorwaarden" is een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden en alle Roosters zoals gewijzigd of aangevuld op het relevante tijdstip; 2.2.4 een schema is een schema van deze algemene voorwaarden; en 2.2.5 en Clausule of alinea is een verwijzing naar een Clausule van deze Algemene Voorwaarden (met uitzondering van de Planningen) of een paragraaf van de relevante Bijlage. 2.2.6 een "Partij" of de "Partijen" verwijzen naar de partijen bij deze Algemene Voorwaarden.

De titels die in deze Algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Algemene voorwaarden.

2.4 Woorden die het enkelvoud verlenen, omvatten het meervoud en omgekeerd.

2.5 Verwijzingen naar elk geslacht omvatten het andere geslacht.

3. Verkoopbasis

3.1 De verkopers werknemers of agenten zijn niet bevoegd om verklaringen met betrekking tot de Goederen, tenzij bevestigd door de verkoper schriftelijk kenbaar te maken. Bij het aangaan van het Contract erkent de Koper dat het zich niet baseert op, en afziet van enige vordering wegens schending van dergelijke bevestigingen die niet bevestigd zijn.

3.2 Geen enkele variatie op deze Algemene Voorwaarden of op het Contract is bindend, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de wettelijke vertegenwoordigers van de Koper en de Verkoper.

3.3 Verkoopliteratuur, prijslijsten en andere documenten uitgegeven door de Verkoper met betrekking tot de Goederen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vormen geen aanbod om de Goederen te verkopen die aanvaardbaar zijn. N o contract voor de verkoop van de Goederen is bindend voor de verkoper, tenzij de verkoper een offerte die wordt uitgedrukt op een aanbod om de G overstromingen te verkopen of heeft een bestelling geplaatst door de koper door als dat eerder van is geaccepteerd heeft afgegeven: 3.3.1 De verkoper 's schriftelijke aanvaarding; 3.3.2 levering van de goederen; of 3.3.3 De verkoper 's factuur.

3.4 Alle typografische, administratieve of andere toevallige fouten of weglatingen in verkoopliteratuur, prijsopgaven, prijslijst, acceptatie van aanbiedingen, facturen of andere documenten of informatie uitgegeven door de Verkoper kunnen worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van de kant van de Verkoper.

4. Bestellingen en specificaties

4.1 Geen enkele bestelling door de koper worden ingediend, worden geacht te zijn aanvaard door de verkoper, tenzij en totdat schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordiger van de Verkoper.

4.2 De specificatie voor de Goederen die in de verkoop documentatie van de verkoper worden ingesteld tenzij uitdrukkelijk gevarieerd om de Koper (indien een dergelijke variatie (s) is / zijn door de Verkoper geaccepteerd). De goederen worden alleen geleverd in de minimale eenheden daarvan die worden vermeld in de prijslijst van de verkoper of in veelvouden van die eenheden. Orders ontvangen voor andere hoeveelheden dan deze worden dienovereenkomstig aangepast.

4.3 Illustraties, foto's of beschrijvingen in catalogi, brochures, prijslijsten of andere door de verkoper uitgegeven documenten zijn slechts als richtlijn bedoeld en binden de verkoper niet.

4.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificatie van de goederen die vereist zijn om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke of reglementaire vereisten of, indien de goederen moeten worden geleverd volgens de specificaties van de koper , die geen wezenlijke invloed hebben op hun kwaliteit of prestaties.

4.5 Geen enkele bestelling die door de verkoper is geaccepteerd, kan door de koper worden geannuleerd, behalve met de schriftelijke toestemming van de verkoper op voorwaarde dat de koper de verkoper volledig schadeloos stelt voor alle verliezen (inclusief winstderving), kosten (inclusief de kosten van alle gebruikte arbeid en materialen), schadevergoedingen, kosten en uitgaven die de verkoper heeft gemaakt als gevolg van een dergelijke annulering.

5. Prijs

5.1 De aanneemsom van de goederen wordt de prijs in de prijslijst huidige de verkoper opgenomen op de dag van aanvaarding van de Koper order of een andere prijs als kunnen door de verkoper en de koper schriftelijk worden overeengekomen zijn.

5.2 Indien de verkoper een prijs voor de goederen heeft opgegeven anders dan in overeenstemming met de gepubliceerde prijslijst van de verkoper , is de vermelde prijs slechts 30 dagen geldig of minder lang als de verkoper dit wenst.

5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper op elk moment vóór de levering de prijs van de goederen te verhogen om rekening te houden met een eventuele stijging van de kosten voor de verkoper die het gevolg is van factoren waarover de verkoper geen controle heeft ( inclusief , zonder beperking, wisselkoersschommelingen , valutaregulatie, wijziging van taken, aanzienlijke stijging van de arbeidskosten, materialen of andere productiekosten), elke wijziging in leveringstermijnen, hoeveelheden of specificaties voor de Goederen die door de Koper worden aangevraagd of enige vertraging veroorzaakt door instructies van de koper of nalaten van de koper om de verkoper voldoende informatie of instructies te geven.

5.4 De verkoper kan de koper toestaan kwantumkortingen onderworpen aan en in overeenstemming met de in de verkoper van de gepubliceerde prijslijst van de Goederen op de datum van aanvaarding van de Buye r 's o estellen omstandigheden.

5.5 Tenzij anders in het kader van een offerte of in een prijslijst van de Verkoper vermeld en tenzij schriftelijk tussen de koper en de verkoper anders is overeengekomen, zijn alle prijzen zijn inclusief de verkoper 's char ges voor verpakking en transport.

5.6 De Contractprijs is exclusief enige toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde, accijnzen, omzetbelastingen of heffingen van vergelijkbare aard die worden opgelegd of in rekening gebracht door een bevoegde belastingautoriteit met betrekking tot de Goederen, die de Koper bovendien moet betalen aan de Verkoper.

6. Betaling

6.1 Onder voorbehoud van eventuele speciale voorwaarden die tussen de Koper en de Verkoper schriftelijk zijn overeengekomen, zal de Verkoper de Koper de Contractprijs van de Goederen factureren op of op enig moment na levering van de Goederen, tenzij de Goederen moeten worden opgehaald door de Koper of de Koper ten onrechte nalaat de Goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de Verkoper het recht heeft om de Koper de Contractprijs te factureren op het moment dat de Verkoper de Koper heeft geïnformeerd dat de Goederen klaar zijn voor afhaling of (zoals het geval is). be) de verkoper de levering van de goederen heeft aangeboden.

6.2 De koper voert het contract P rijst van de goederen te betalen (minus eventuele korting of krediet toegestaan door de verkoper, maar zonder enige andere aftrek, verrekening of verrekening) binnen 30 D egen van de datum van de factuur van de verkoper 's of anderszins in overeenstemming met een dergelijk krediet term s zo kan zijn schriftelijk overeengekomen tussen de koper en de verkoper met betrekking tot het Contract. Betaling dient te geschieden op de vervaldag, niettegenstaande dat levering mogelijk niet heeft plaatsgevonden en / of dat de goederen in de Goederen niet zijn overgegaan op de Koper. De tijd voor de betaling van het contract P rijst moet de essentie van het contract zijn. Ontvangstbewijzen voor betaling worden alleen op verzoek verstrekt.

6.3 Alle betalingen worden gedaan aan de verkoper zoals aangegeven op het acceptatieformulier of de factuur die is uitgegeven door de verkoper.

6.4 De verkoper is niet verplicht om bestellingen te accepteren van een klant of koper die de verkoper geen referenties heeft bezorgd die bevredigend zijn voor de verkoper . If allen tijde de verkoper niet tevreden is over de kredietwaardigheid van de koper kan schriftelijk mededeling doen aan de koper dat geen verdere krediet mogen Koper welk geval geen verdere goederen anders dan koper wordt geleverd tegen contante betaling en in afwijking van sub-artikel 6.2 van deze voorwaarden en C aarden, al hetgeen door de koper aan de verkoper onmiddellijk betaald in contanten.

7. Levering

7.1 De goederen worden geleverd door de verkoper die de goederen levert aan de plaats in het Verenigd Koninkrijk die is opgegeven in de bestelling van de koper en / of de aanvaarding door de verkoper en / of het contract als de locatie waarnaar de goederen door de verkoper moeten worden geleverd. of, indien geen plaats van levering is aangegeven, door de Koper om de Goederen op te nemen in de lokalen van de Verkoper op enig moment nadat de Verkoper de Koper heeft geïnformeerd dat de Goederen gereed zijn voor ophaling.

7.2 De leveringsdatum is slechts bij benadering en de leveringstermijn is niet van wezenlijk belang tenzij de verkoper dit vooraf schriftelijk heeft overeengekomen. De Goederen kunnen door de Verkoper vóór de Leveringsdatum worden geleverd na een redelijke opzegging aan de Koper.

7.3 Wanneer de Goederen in gedeelten moeten worden geleverd, vormt elke levering een afzonderlijk contract en is het door de Verkoper niet toegestaan om een of meer van de termijnen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden of enige vordering van de Koper met betrekking tot een of meer meer termijnen geven de Koper niet het recht om het Contract als geheel te beschouwen als afgewezen.

7.4 Indien de Koper de Goederen of een deel ervan niet op de Leveringsdatum in ontvangst neemt en / of geen instructies, documenten, licenties, toestemmingen of autorisaties verstrekt die nodig zijn om de Goederen op die datum te leveren, zal de Verkoper gerechtigd na schriftelijke kennisgeving aan de koper op te slaan of te regelen voor de opslag van de goederen en vervolgens onverminderd het bepaalde s van sub-clausule 10.1, risico in de Goederen gaat over op de Koper, zal de levering geacht te hebben plaatsgevonden en de koper betaalt aan de verkoper alle kosten en uitgaven, inclusief opslag- en verzekeringskosten die voortvloeien uit een dergelijke fout.

8. Niet-levering

8.1 Als de verkoper niet in slaagt om de Goederen of een deel daarvan op de Leveringsdatum anders dan om redenen buiten de schuld van de verkoper 's redelijke controle of de koper of de vervoerder te leveren: 8.1.1 als de verkoper de goederen op enig moment daarna levert, is de verkoper niet aansprakelijk met betrekking tot een dergelijke laattijdige levering; of 8.1.2 indien de koper schriftelijk aan de verkoper binnen tien B usiness D egen na de leverdatum en de verkoper niet in slaagt om de goederen te leveren binnen tien B usiness D egen na ontvangst van deze kennisgeving de koper kan de bestelling te annuleren en de aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot het eigen risico (indien van toepassing) van de kosten voor de koper (in de goedkoopste beschikbare markt) van soortgelijke goederen die niet geleverd over de prijs van de Goederen die niet zijn geleverd.

9. Inspectie / Tekort

9.1 De koper heeft de plicht om waar mogelijk de goederen te inspecteren bij levering of bij afhaling, naargelang het geval.

9.2 Indien de goederen niet kan worden onderzocht de vervoerder 's note of een andere notitie als passend moeten worden gemerkt ‘niet onderzocht.’

9.3 De verkoper zal geen enkele aansprakelijkheid voor schade of tekorten die zichtbaar op redelijke zorgvuldige inspectie zou zijn als de bepalingen van deze C lause 9 niet worden nageleefd en, in ieder geval zal geen enkele aansprakelijkheid indien een schriftelijke klacht niet geleverd aan de verkoper binnen vijf Zakelijke bezorging waarin de vermeende schade of het tekort wordt gespecificeerd.

9.4 I n alle gevallen waarin gebreken of tekorten geklaagd over de verkoper zal geen enkele aansprakelijkheid voor te stellen, tenzij de gelegenheid om de goederen te inspecteren wordt toegevoerd aan de verkoper voor het gebruik ervan wordt gemaakt of wijzigingen en modificaties daaraan door de Koper.

9.5 Behoudens de subartikelen 9.3 en 9.4, zal de Verkoper elk tekort aan de Goederen herstellen en, indien van toepassing, Goederen vervangen die beschadigd zijn tijdens het transport, zodra dit redelijk is, maar anderszins niet aansprakelijk zijn voor dergelijke tekortkomingen. of schade.

10. Risico en eigendomsvoorbehoud

10.1 Het risico van beschadiging of verlies van de Goederen gaat over op de Koper op: 10.1.1 in het geval van goederen te leveren ten kantore van de verkoper, het tijdstip waarop de verkoper de koper dat de goederen beschikbaar zijn voor het verzamelen van kennis; of 10.1.2 in het geval van te leveren Goederen anders dan in de gebouwen van de Verkoper , het tijdstip van levering of, indien de Koper ten onrechte niet in ontvangst neemt van de Goederen, het tijdstip waarop de Verkoper de levering van de Goederen heeft aangeboden.

10.2 Niettegenstaande de levering en het overgaan van risico's in de Goederen, of enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, zal de wettelijke en voordelige titel van de Goederen niet worden overgedragen aan de Koper totdat de Verkoper in contanten of geclearde fondsen de volledige betaling van de prijs heeft ontvangen. van de goederen.

10.3 [Sub- C Lause 10,2 niettegenstaande, juridische en economische eigendom van de Goederen gaat niet over op de koper totdat de verkoper contant heeft ontvangen of gewist fondsen volledige betaling van het contract P rijst van de Goederen en alle andere goederen door de verkoper geleverd en de koper heeft alle gelden terugbetaald die aan de verkoper verschuldigd zijn , ongeacht hoe deze schuldenlast is ontstaan.]

10.4 Zolang de betaling aan de Verkoper in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en het Contract en de titel in de Goederen is verstreken, is de Koper in het bezit van de Goederen als borg voor de Verkoper en zal de Koper de Goederen opslaan afzonderlijk en in een geschikte omgeving, zorgen ervoor dat zij identificeerbaar zijn als geleverd door de Verkoper en verzekeren de Goederen tegen alle redelijke risico's.

10.5 De Koper is niet gerechtigd om enige schuld van de Goederen die het eigendom van de Verkoper blijven , te verpanden of op enige manier als zekerheid te stellen , maar als de Koper dit doet, zal al het geld dat de Koper aan de Verkoper verschuldigd is (zonder onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel van de verkoper ) onmiddellijk opeisbaar worden.

10.6 De Verkoper behoudt zich het recht voor om Goederen terug te nemen waarin de Verkoper de titel behoudt zonder kennisgeving. De koper machtigt onherroepelijk de verkoper aan de installaties van de koper 's in te voeren tijdens de normale uren voor het doel van het terugnemen van de goederen waarin de verkoper eigenaar blijft of het inspecteren van de goederen naar de naleving van de opslag en de identificatie eisen van sub- C lause 1 0 zorgen 0,4.

10.7 Het recht van de Koper op bezit van de Goederen waarin de Verkoper zijn wettelijke en voordelige titel behoudt, vervalt als : 10.7.1 De koper verbindt zich ertoe of staat elke wezenlijke schending toe van zijn verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden; 10.7.2 de Koper een vrijwillige regeling aangaat krachtens Deel I of VIII van de Insolvency Act 1986 , de Insolvent Partnerships Order 1994 (zoals gewijzigd) , of een ander stelsel of regeling met zijn schuldeisers; 10.7.3 de koper is of wordt het voorwerp van een faillissementsbevel of maakt gebruik van enige andere wettelijke bepaling voor de aflossing van insolvente schuldenaren; 10.7.4 Degene die door de koper bijeen wordt geroepen, vrijwillig of gedwongen wordt geliquideerd, een curator, beheerder, bewindvoerder of administrateur ontvangt met betrekking tot zijn bezittingen of onderneming of enig onderdeel daarvan, documenten worden bij de rechtbank gedeponeerd voor de benoeming van een beheerder met betrekking tot de Koper, bericht van het voornemen om een beheerder te benoemen door de Koper of een van zijn directeuren of door een in aanmerking komende houder van een variabele last (zoals gedefinieerd in paragraaf 14 van Bijlage B1 van de Insolvency Act 1986), een besluit wordt genomen of petitie voorgelegd aan een rechtbank voor de liquidatie van de koper of voor het verlenen van een administratief bevel met betrekking tot de koper, of enige procedure wordt gestart met betrekking tot de insolventie of mogelijke insolventie van de koper.

11. Toewijzing

11.1 De verkoper kan het contract of een deel ervan overdragen aan een persoon, bedrijf of bedrijf zonder de voorafgaande toestemming van de koper.

11.2 De Koper is niet gerechtigd om het Contract of enig deel daarvan toe te wijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

12. Defecte goederen

12.1 Indien bij aflevering één van de Goederen in enig materieel opzicht gebrekkig is en de Koper wettig de levering van de gebrekkige Goederen weigert of, indien ze bij aflevering worden ondertekend als " Toestand en inhoud onbekend ", de koper geeft de verkoper binnen vijf dagen schriftelijk bericht van een dergelijk gebrek B usiness D egen van een dergelijke levering, het zal de Verkoper naar eigen keuze: 12.1.1 vervang de defecte Goederen binnen tien Zakelijke gegevens van ontvangst van de kennisgeving van de koper ; of 12.1.2 teruggave aan de Koper van de prijs voor die G oods (of gedeelten daarvan, waar van toepassing) die defect zijn; maar de verkoper zal geen verdere aansprakelijkheid jegens de Koper daarvan hebben respect en de Koper mag de Goederen niet verwerpen als de levering niet wordt geweigerd of kennisgeving n door de koper zoals hierboven uiteengezet.

12.2 Goederen mogen niet aan de verkoper worden teruggezonden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Onderwerp daaraan geen enkele goederen teruggegeven die de verkoper is voldaan werden geleverd onderhevig aan gebreken van de kwaliteit of de voorwaarde die niet zichtbaar op inspectie moet worden gerepareerd zou zijn kosteloos vervangen of, bij Verkoper 's eigen goeddunken de verkoper vergoedt of credit aan de koper de prijs van dergelijke gebrekkige goederen, maar de verkoper heeft geen verdere aansprakelijkheid jegens de koper.

12.3 De verkoper zal geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van een defect als gevolg van normale slijtage, of het opzettelijk schade, nalatigheid, onderwerping aan normale omstandigheden, niet voldoen aan de verkoper 's instructies (of die orale ly of schriftelijk), misbruik volgen of wijziging van de Goederen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper, of enig ander handelen of nalaten aan de zijde van de koper, haar werknemers of agenten of derden.

12.4 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, en behalve wanneer de Goederen worden verkocht onder een consumentenkoop, zijn alle garanties, voorwaarden of andere voorwaarden geïmpliceerd door statuten of gewoonterecht uitgesloten voor zover toegestaan door de wet.

12.5 Behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van de verkoper, of zoals uitdrukkelijk bepaald in deze algemene voorwaarden, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn jegens de koper op grond van een verklaring of een impliciete garantie, voorwaarde of andere termijn, of enige plicht in gewoonterecht of in de statuten, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van het Contract, voor directe of indirecte verliezen of schade geleden door de Koper (inclusief maar niet beperkt tot winstderving of indirecte of speciale verliezen), kosten, uitgaven of andere claims voor enigerlei gevolgschade (en veroorzaakt door nalatigheid van de verkoper, zijn dienaren of agenten of anderszins) die voortkomen uit of verband houden met de levering van de goederen of het gebruik of de wederverkoop ervan door de koper.

12.6 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat, behalve voor zover de instructies met betrekking tot het gebruik of de verkoop van de goederen zijn vervat in de verpakking of het etiket van de goederen, elk gebruik of elke verkoop van de goederen door de koper in overeenstemming is met alle toepasselijke wettelijke vereisten en dat behandeling en verkoop van de Goederen door de Koper wordt uitgevoerd in overeenstemming met de aanwijzingen gegeven door de Verkoper of een bevoegde overheids- of regelgevende instantie en de Koper zal de Verkoper vrijwaren van elke aansprakelijkheidsverlies of schade die de Verkoper zou kunnen lijden als gevolg van het falen van de koper om te voldoen aan deze voorwaarde.

13. Standaard van de koper

13.1 Indien de Koper nalaat enige betaling te doen op de vervaldag, heeft de Verkoper, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover de Verkoper beschikt, het recht om: 13.1.1 annuleer de bestelling en / of sta de toegang tot softwareoplossingen aangeboden door de verkoper op of verdere leveringen aan de koper opschorten ; 13.1.2 passende betaling door de Koper aan die van de Goederen (of de goederen geleverd onder een andere overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper) zoals de Verkoper het goedvindt (niettegenstaande enige beweerde toeëigening door de Koper); en 13.1.3 Laad de koper rente (zowel voor als na een vonnis) op het onbetaalde bedrag, met een snelheid van 1 0,5% per jaar boven de Bank of England de basisrente van tijd tot tijd, tot de volledige betaling wordt gedaan (een deel van een maand behandeld als een volledige maand om de rente te berekenen).

13.2 Deze voorwaarde is van toepassing als: 13.2.1 de Koper nalaat enige van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen of na te leven of anderszins in strijd is met het Contract; 13.2.2 de Koper onderhevig is aan een administratief bevel of een vrijwillige regeling aangaat onder Deel I of VIII van de Insolvency Act 1986 of de Insolvent Partnerships Order 1994 (zoals gewijzigd) of (als een individu of bedrijf) failliet gaat of (zijnde een bedrijf) in liquidatie gaat ; 13.2.3 een lasthebber bezit bezit, of een ontvanger wordt benoemd, van een van de eigendommen of activa van de koper; 13.2.4 de koper stopt, of dreigt te stoppen, om zaken te doen; of 13.2.5 de Verkoper begrijpt redelijkerwijs dat een van de hierboven genoemde gebeurtenissen op het punt staat zich voor te doen met betrekking tot de Koper en brengt de Koper hiervan op de hoogte.

13.3 Indien artikel 13, §2 van toepassing is, is de Verkoper, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover de Verkoper beschikt, gerechtigd de Overeenkomst te annuleren of verdere leveringen op grond van de Overeenkomst op te schorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Koper, en indien de Goederen zijn geleverd maar niet betaald voor de prijs zullen onmiddellijk opeisbaar worden, niettegenstaande enige eerdere overeenkomst of andersluidende afspraak.

14. Beperking van de aansprakelijkheid

14.1 Behoudens het bepaalde in de artikelen 7, 8 en 12, bevatten de volgende bepalingen de volledige financiële aansprakelijkheid van de verkoper (inclusief enige aansprakelijkheid voor de handelingen of nalatigheid van zijn werknemers, agenten en onderaannemers) aan de koper met betrekking tot: 14.1.1 elke schending van deze Voorwaarden en C aarden of het contract; 14.1.2 elk gebruik gemaakt (inclusief maar niet beperkt tot wijzigingen) of wederverkoop door de Koper van een van de Goederen, of van een product waarin een van de Goederen is verwerkt; en 14.1.3 elke verklaring, verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid inclusief nalatigheid die voortvloeit uit of verband houdt met het Contract.

14.2 Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht (met uitzondering van de voorwaarden van artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979) zijn, voor zover toegestaan door de wet, uitgesloten van het contract.

14.3 Niets in deze Voorwaarden en Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van de Verkoper uit of beperkt deze: 14.3.1 voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper; 14.3.2 voor elke aangelegenheid die het voor de verkoper onwettig zou zijn om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of proberen uit te sluiten; of 14.3.3 voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

14.4 Met inachtneming van de subartikelen 14.2 en 14.3: 14.4.1 De totale aansprakelijkheid van de Verkoper in opdracht vermeldt onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, in verband met de uitvoering of voorgenomen uitvoering van de Overeenkomst worden beperkt tot de contractprijs; en 14.4.2 de Verkoper zal niet aansprakelijk zijn jegens de Koper voor enig puur economisch verlies, verlies van winst, verlies van zaken, uitputting van goodwill of anderszins, in beide gevallen, direct, indirect of gevolgschade, of enige claims voor gevolgschade, hoe dan ook veroorzaakt die voortvloeien uit of verband houden met het Contract.

15. Vertrouwelijkheid, publicaties en endorsements

15.1 De koper beschouwt het contract en alle informatie verkregen door de koper met betrekking tot het bedrijf en / of de producten van de verkoper als vertrouwelijk en zal dergelijke informatie niet gebruiken of openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, op voorwaarde dat deze onderneming niet van toepassing op informatie die zich in het publieke domein bevindt anders dan op grond van het verzuim van de Koper.

15.2 De Koper zal geen andere persoon gebruiken , autoriseren of toestaan om een naam, handelsmerk, huismerk, embleem of symbool te gebruiken waarvan de Verkoper een gebruiksrecht heeft of die eigendom is van de Verkoper op om het even welk terrein , aantekenpapier , visitekaartjes , reclame of ander drukwerk of op welke andere wijze dan ook, tenzij een dergelijk gebruik vooraf schriftelijk is goedgekeurd door de Verkoper en (waar van toepassing) de l icensor.

15.3 De koper zal alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat zijn clausule 15 door zijn werknemers, personeelsleden en agenten wordt nageleefd.

15.4 De bepalingen van dit Artikel 15 blijven van kracht na de beëindiging van het Contract.

16. Communicatie

16.1 Alle kennisgevingen onder deze Algemene Voorwaarden en onder het Contract zullen schriftelijk gebeuren en worden geacht naar behoren te zijn gegeven indien ondertekend door of namens een behoorlijk bevoegde functionaris van de Partij die de kennisgeving heeft gedaan.

16.2 Kennisgevingen worden geacht naar behoren te zijn gedaan: 16.2.1 bij aflevering, indien afgeleverd door koerier of andere koerier (inclusief aangetekende post) tijdens de normale kantooruren van de ontvanger; of 16.2.2 indien verzonden, indien verzonden per fax of e-mail en een succesvol verzendrapport of ontvangstbewijs is gegenereerd; of 16.2.3 op de vijfde werkdag na verzending, indien gemaild door nationale gewone post, gefrankeerd; of 16.2.4 op de tiende werkdag na verzending, indien per post verzonden, vooraf gefrankeerd.

16.3 Alle kennisgevingen onder deze Overeenkomst moeten worden gericht aan het meest recente adres, e-mailadres of faxnummer dat aan de andere Partij is medegedeeld.

17. Overmacht

Geen van beide Partijen is aansprakelijk voor het niet of niet tijdig uitvoeren van hun verplichtingen indien deze tekortkoming of vertraging het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die Partij ligt. Dergelijke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot: stroomuitval, falen van de internetprovider, industriële actie, burgerlijke onrust, brand, overstromingen, stormen, aardbevingen, terroristische daden, oorlogsdaden, overheidsmaatregelen of enige andere gebeurtenis die controle over de betreffende Partij.

18. Verwerping

De partijen komen overeen dat het niet nalaten door een van de partijen om de uitvoering van enige bepaling in deze algemene voorwaarden of op grond van het contract af te dwingen, een verklaring vormt van afstand van het recht om deze bepaling of enige andere bepaling naderhand te handhaven. Een dergelijke tekortkoming wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende inbreuk en vormt geen voortdurende verklaring van afstand.

19. Verbreking

De partijen komen overeen dat, in het geval dat een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of het contract onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar worden bevonden, dat die bepalingen als gescheiden van de rest van deze algemene voorwaarden worden beschouwd (en, bij uitbreiding, het contract). De rest van deze en de Overeenkomst zijn geldig en afdwingbaar.

20. Rechten van derden

Een persoon die geen partij is bij het contract heeft geen rechten krachtens het contract op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

21. Wet en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden en het Contract (inclusief niet-contractuele aangelegenheden en verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden) vallen onder het Nederlands recht.Elk geschil, controverse, procedure of vordering tussen de partijen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of het contract (met inbegrip van niet-contractuele aangelegenheden en verplichtingen die daaruit voortvloeien daarmee verband houden) worden aan het oordeel van de President van de arrondissementsrechtbank te Den Haag, rechtsprekende in kort geding, onderworpen.

Scroll to top